...byť a tvoriť...

Všeobecné obchodné podmienky

na diaľku zmluvy uzatvárané prostredníctvom elektronického systému.

 

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Predávajúci je obchodnou spoločnosťou, ktorej jedným z profilových predmetov činnosti je aj kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ako aj iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod).
 2. Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu s knižnými publikáciami, periodickou tlačou a predplatným (spolu ďalej len „tovar“), keď týmito pojmami sa rozumie predovšetkým:
 1. knižná publikácia – kniha alebo iná tlačovina v ponuke predávajúceho,
 2. periodická tlač – slovenský alebo zahraničný denník alebo časopis, ktorý postupne vychádza v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch v ponuke predávajúceho,
 3. predplatné – vopred objednaná a zaplatená periodická tlač na predplatiteľské obdobie, za cenu rovnajúcu sa sume násobku ceny za periodickú tlač za obdobie trvania predplatného.

Internetový obchod je prevádzkovaný na doméne www.libertyspace.press (ďalej len „internetový obchod“).

 1. Označenie predávajúceho je:

Liberty Space s.r.o.

so sídlom Seberíniho 1, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 35 705 892

DIČ: 20120265104

IČ DPH: SK 20120265104

IBAN: SK9011000000002629080967

konajúca prostredníctvom:   Ing. Radkom Bovanom alebo Janou Bovanovou, konateľom

e-mail: ba@libertyspace.press

tel. č.: +421905642145, +421905310447

 1. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu vstúpiť do obchodno-záväzkového vzťahu s predávajúcim s tým, že práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu sa budú riadiť obsahom Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho (ďalej len „VOP“).

 

 

Článok 2

Objednávanie tovaru

 

 1. Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku tovaru, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu. Aktuálnou ponukou tovaru vrátane ceny je predávajúci viazaný.
 2. Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru (určeného čo do množstva a druhu) a následným riadnym vyplnením objednávkového formulára, ktorý elektronicky odošle predávajúcemu.
 3. Odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu kupujúci prejavuje súhlas s  VOP.
 4. Predávajúci je oprávnený vykonať potrebné úkony za účelom overenia pravdivosti a správnosti údajov uvedených v objednávkovom formulári. Ak nevzniknú pochybnosti, predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí objednávku tým, že kupujúcemu prostredníctvom e-mailu odošle oznámenie o prijatí objednávky. Odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu, vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim obchodná zmluva.
 5. Ďalšie informácie o tom, ako postupovať pri objednávaní tovaru sú uvedené v objednávkovom formulári internetového obchodu.

 

 

Článok 3

Platobné podmienky

 

 1. Ceny tovarov, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu sú uvedené v EUR vrátane DPH (bez nákladov na prepravu/dodanie).
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu, vrátane nákladov za prepravu/dodanie a to:
 • prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho špecifikovaný v článku 1 ods. 3 VOP do 3 dní od vzniku kúpnej zmluvy, alebo
 • pri prevzatí tovaru v prípade, že tovar bude odosielaný na dobierku;

pričom výber jednej z možností kupujúci vykoná riadnym vyplnením objednávkového formulára.

 1. Príslušný daňový doklad (faktúra) bude súčasťou dodávky.
 2. Náklady na prepravu/dodanie tovaru platí kupujúci a sú:
 • ak kúpna cena celkom nedosahuje sumu 30,- EUR, viď cenník prepravy,
 • ak kúpna cena celkom presahuje sumu 30,- EUR – zdarma.
 1. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodať tovar kupujúcemu a to až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny.
 2. V prípade, ak celá kúpna cena nebude zaplatená riadne a včas, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 

Článok 4

Dodacie podmienky

 

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste, ktoré určuje zmluva.
 2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 10 pracovných dní od vzniku obchodnej zmluvy.  V prípade, ak tovar z akéhokoľvek dôvodu v uvedenej lehote nie je možné dodať, upovedomí o tom predávajúci kupujúceho najneskôr v oznámení o priatí objednávky, s čím kupujúci súhlasí. Lehotou uvedenou v oznámení o priatí objednávky je predávajúci viazaný. Článok 3 ods. 5 VOP týmto nie je dotknutý.
 3. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.

 

 

Článok 5

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
 • predaj kníh predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom.
 1. Kupujúci v ostatných prípadoch je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1 týchto VOP. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby.
 5. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

Článok 6

Reklamačné podmienky

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.
 2. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.
 3. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany kupujúceho:
  1. je predložený záručný list,
  2. je predložený doklad o zaplatení,
  3. tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste.
 5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie.
 6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 

 

Článok 7

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.

 

 

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 1. Sťažnosti a iné podnety je možné písať a zasielať do sídla spoločnosti, prípadne je ich možné zasielať na e-mailovú adresu spoločnosti a kupujúci bude na tieto odpovedať obratom.
 2. Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne mimosúdne, pričom možným mimosúdnym riešením sporu je aj mediácia, v zmysle zákona o mediácií.
 3. Kupujúci v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytuje predávajúcemu ako prevádzkovateľovi osobných údajov dobrovoľný súhlas bez výhrad so spracúvaním osobných údajov kupujúceho v informačnom systéme predávajúceho v rozsahu osobných údajov: e-mailová adresa a telefónne číslo na marketingové účely najmä na zasielanie reklamných oznámení – newsletterov predávajúceho (ďalej aj ako “súhlas”). Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov Klient udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Kupujúci vyhlasuje, že údaje poskytol dobrovoľne, je si vedomý dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a bol poučený o existencii jeho práv ako dotknutej osoby a bol informovaný v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 a nasl. Zákona.

 

 

VOP platné od 01.03.2018

 

Súbory na stiahnutie

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia